Infancia

Construimos a casa dos sentidos

“A finalidade do proxecto “Construimos a casa dos sentidos” é a mellora da calidade da atención prestada aos nenos e nenas que conviven na Casa de Familia Aldaba-Vilagarcía creando un ambiente estable, accesible e eficaz que favoreza o seu desenvolvemento integral (físico, psíquico e social), contando co equipamento e materiais axeitados ás súas necesidades.

Os seus obxectivos son:

 • Asegurar a protección dos/as nenos, nenas e adolescentes residentes proporcionándolle unha estabilidade física e emocional que lles permita desenvolverse como persoas e adquirir destrezas persoais e habilidades sociais que lles capaciten para unha plena integración social.
 • Promover a mellora do servizo de atención asistencial e social que se está prestando aos nenos, nenas e adolescentes tutelados ou en situación de garda residentes na casa de Familia Aldaba-Vilagarcía
 • Minimizar o impacto emocional que ten sobre os nenos, nenas e adolescentes a estancia nun centro residencial.

As actuacións a desenvolver con este proxecto de equipamento e mellora da casa de familia son:

 1. Equipamento de Mobiliario
 2. Equipamento de material informático, electrónico e comunicacións
 3. Equipamento de productos de lencería de fogar

Este proxecto iniciose en Outubro de 2018 e remata a finais de Novembro de 2018.

A subvención foi concedida pola Consellería de PolÍtica Social da Xunta de Galicia, dentro da convocatoria para o ano 2018, de concesión de axudas para a inversión na mellora das infraestructuras e do equipamiento dos centros de protección de menores  dependentes de entidades de iniciativa social, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020, Unha maneira de facer Europa.”

 

 

Operación cofinanciada por la Unión Europea

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

 Una manera de hacer Europa

Read more

Construimos la Casa de los sentidos

La finalidad del proyecto “Construimos la casa de los sentidos” es la mejora de la calidad de atención prestada a los niños y las niñas que conviven en la Casa de Familia Aldaba-Vilagarcia creando un ambiente estable, accesible y eficaz que favorezca su desenvolvimiento integral ( físico, psíquico y social) contando con equipamiento y materiales ajustados a sus necesidades.

Los objetivos son:

• Asegurar la protección de los niños, niñas y adolescentes residentes proporcionándoles una estabilidad física y emocional que les permita desenvolverse como personas y adquirir destrezas personales e habilidades sociales que les capaciten para una plena integración social.

• Promover a mejora del servicio de atención asistencial y social que se está prestando a los niños, niñas y adolescentes tutelados o en situación de guarda residentes en casa Familia Aldaba-Vilagarcía

• Minimizar el impacto emocional que tienen los niños, niñas y adolescentes en su estancia un centro residencial.

Las actuaciones a realizar con este proyecto de equipamento y mejora da casa de familia son:

1. Equipamento de Mobiliario
2. Equipamento de material informático, electrónico e comunicaciones
3. Equipamento de productos de lencería de hogar

Este proyecto se inicia en Octubre de 2018 y se acaba a finales de Noviembre de 2018.

La subvención fue concedida por la Consellería de PolÍtica Social da Xunta de Galicia, dentro de la convocatoria para el año 2018, de concesión de ayudas para la inversión en la mejora de las infraestructuras y del equipamiento de centros de protección de menores dependientes de entidades de iniciativa social, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desenvolvimiento Regional en el marco del programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020, “Una manera de hacer Europa.”

Operación cofinanciada por la Unión Europea

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

 Una manera de hacer Europa

Read more

Oportunidades para tod@s-Subvención Garantía Xuvenil

Fundación Aldaba gestiona mediante contrato con la Xunta de Galicia el recurso de acogimiento residencial Casa de Familia Aldaba-Vilagarcía para menores tutelados o en situación de guarda por la Administración.

El proyecto “Oportunidades para tod@s ” Apoio Psicopedagóxico a menores complementario de la prestación de servicios realizada en ese recurso se ha presentado a la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la contratación de jóvenes desempleados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para la realización de servicios de interés general y social de la Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia. Así se le ha concedido una subvención para financiar la contratación de personal educativo que ejercerá sus funciones dentro del mencionado recurso residencial. Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

El objeto de este proyecto es la intervención socioeducativa con los niños y niñas residentes en la Casa Familia Aldaba-Villagarcía: Realización de valoraciones, identificación de necesidades, establecimiento de objetivos y trabajo individualizado con ellos para facilitar que puedan asumir su realidad y favorecer su integración. También se realizará trabajo de estimulación de sus capacidades: fisicas, psíquicas, cognitivas y sociales acordes a su ciclo evolutivo, además de apoyo emocional, formación y entrenamiento en habilidades, actitudes y destrezas personales y sociales a través de talleres. Igualmente se trabajará, en la medida de lo posible, con las familias de los menores.

 

 

 

 

 

Read more

Construimos la casa de los sentidos

É un proxecto de reforma integral e mellora das instalacions da Casa de Familia Aldaba-Villagarcía.

A súa finalidade é a mellora da calidade da atención prestada aos nenos e nenas que conviven nela creando un ambiente estable, accesible e eficaz que favoreza o seu desenvolvemento integral (físico, psíquico e social), levando a cabo para elo obras de mellora da infraestructura.

Entre os nosos obxectivos ao acometer esta reforma están:

 • Asegurar a protección dos nenos e nenas residentes proporcionándolle a estabilidade física e emocional que lles permita desenvolverse como persoas e adquirir destrezas persoais e habilidades sociais que os capaciten para a súa plena integración social, así como minimizar o impacto emocional que ten sobre os menores a estancia nun centro residencial.
 • Adaptar as estancias do recurso á mirada dos nenos e nenas, dándolles un enfoque educativo para que estas axuden a cumplir a función que este recurso debe ofrecerlles aos residentes. Todo eso contando coa súa participación e atendendo as súas circunstancias persoais e déficits a nivel intelectual, afectivo e social que estos poidan presentar.
 • Facer da Casa de Familia un recurso motivador, estimulador dos sentidos adaptando os espacios ás funcións que deben cumplir, utilizando técnicas de colorterapia, aromaterapia, psicomotricidade e rehabilitadoras.

As accións desenvolvidas con este proyecto foron:

 • Pintura e revestimentos decorativos en toda a vivenda.
 • Acondicionamiento e accesibilidade dun baño
 • Acondicionamiento da sala de psicomotricidade
 • Sustitución e mellora de pavimento suelos

Este proyecto iniciouse en Outubro e finaliza en Novembro 2017.

Para o desenvolvemento deste proxecto contouse coa axuda financieira da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, a través da convocatoria de subvencións para a inversión na mellora das infraestructuras e do equipamento dos centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social para o ano 2017, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco operativo Feder Galicia 2014-2020.

 

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Unha maneira de facer Europa

Read more

Construimos la “Casa de los sentidos”

“Construimos la casa de los sentidos”,es un proyecto de reforma integral y mejora de las instalaciones de la Casa de Familia Aldaba-Villagarcía.

La finalidad del mismo es la mejora de la calidad de la atención prestada a los niños y niñas que conviven en ella creando un ambiente estable, accesible y eficaz que favorezca su desarrollo integral (físico, psíquico y social), llevando a cabo para ello obras de mejora de la infraestructura.

Entre nuestros objetivos al acometer esta reforma están:

 • Asegurar la protección de los niños y niñas residentes proporcionándole la estabilidad física y emocional que les permita desarrollarse como personas y adquirir destrezas personales y habilidades sociales que les capaciten para su plena integración social, así como minimizar el impacto emocional que tiene sobre los menores la estancia en un centro residencial.
 • Adaptar las estancias del recurso a la mirada de los niños y niñas, dándoles un enfoque educativo para que estas ayuden a cumplir la función que este recurso debe ofrecer a los niños y niñas residentes. Todo ello contando con su participación y atendiendo a sus circunstancias personales y déficits a nivel intelectual, afectivo y social que estos puedan presentar.
 • Hacer de la Casa de Familia un recurso motivador, estimulador de los sentidos adaptando los espacios a las funcione que deben cumplir, utilizando técnicas de colorterapia, aromaterapia, psicomotricidad y rehabilitadoras.

Las acciones llevadas a cabo con este proyecto han sido:

 • Pintura y revestimientos decorativos en toda la vivienda.
 • Acondicionamiento y accesibilidad de un baño
 • Acondicionamiento de sala de psicomotricidad
 • Sustitución y mejora de pavimento suelos

Este proyecto se ha iniciado en Octubre 2017 y finaliza a finales de Noviembre 2017.

Para el desarrollo de este proyecto se ha contado con la ayuda financiera de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, a través de la convocatoria de subvenciones para la inversión en la mejora de las infraestructuras y del equipamiento de los centros de protección de menores dependientes de entidades de iniciativa social para el año 2017, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco operativo Feder Galicia 2014-2020. Una manera de hacer europa

Logo Union Europea 

Operación cofinanciada por la Unión Europea

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

 Una manera de hacer Europa

Read more

Programa CaixaProinfancia

El pasado mes de Septiembre, firmamos en Galicia un convenio de colaboración con la Fundación Bancaria “la Caixa” para participar en la Red del Programa CaixaProinfancia, como entidad prestadora de servicios.

Esta red está integrada por diferentes entidades sociales que trabajan en el ámbito de atención a la infancia en situación de vulnerabilidad. Estas son Asociación Arela (entidad coordinadora), Fundación Secretariado Xitano, Fundación Meniños, Fundación Aldaba, Asociación Abertal.

Las acciones que desarrollará Fundación Aldaba están basadas en un modelo de promoción y desarrollo integral de la infancia en situación de vulnerabilidad social y sus familias que pretende favorecer los procesos de inclusión social. Nuestro objetivo es fomentar el desarrollo de las personas usuarias del mismo, mediante un conjunto de actuaciones concretas, en este caso, desarrollando actividades de educación no formal, tiempo libre y refuerzo educativo individual. Las personas beneficiarias del programa son residentes en dos distritos que Fundación Bancaria “la Caixa” junto con el Concello de Vigo han determinado y son derivadas desde Servicios Sociales, Sanidad y Educación.

La Fundación Bancaria “la Caixa” es, desde el 2007, impulsora del Programa CaixaProinfancia que busca romper la transmisión de la pobreza de padres a hijos, favoreciendo el desarrollo de una infancia más sana y feliz con las mismas oportunidades para lograr un desarrollo más pleno de su potencial y sus capacidades

Read more